ก.ล.ต. เตือนผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ระมัดระวังเปิดบัญชีให้ผู้เยาว์

ก.ล.ต. กำชับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลระมัดระวังการให้บริการเปิดบัญชีให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ชี้ตามกฎหมายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง

วันที่ 9 มกราคม 2565 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ส่งหนังสือถึงผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติในการเปิดบัญชีให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

เนื่องจากการทำนิติกรรมของผู้เยาว์มีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้เยาว์ในผลสมบูรณ์ของการทำนิติกรรมสัญญา และความเสี่ยงต่อผู้ประกอบธุรกิจในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมที่ทำขึ้น

ทั้งนี้ ก.ล.ต. พบว่า มีผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเปิดบัญชีให้กับผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงมีหนังสือซักซ้อมแนวปฏิบัติเรื่องการให้บริการซื้อหวยออนไลน์ถูกกฎหมายมั่นใจได้ในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ผู้เยาว์ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่งต้องดำเนินการดังนี้

(1) พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถตามกฎหมายในการทำนิติกรรมของผู้ลงทุนก่อนการเริ่มให้บริการ เพื่อมิให้มีประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล อันจะมีผลต่อนิติกรรมระหว่างผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลกับผู้ลงทุนได้

ด้วยเหตุที่การทำนิติกรรมของผู้เยาว์มีบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องอยู่หลายส่วน ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงแก่ผู้เยาว์ในผลสมบูรณ์ของการทำนิติกรรมสัญญา และความเสี่ยงต่อผู้ประกอบธุรกิจในประเด็นความชอบด้วยกฎหมายของนิติกรรมที่ทำขึ้น

เช่น มาตรา 21 ที่กำหนดว่า ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อน และการใด ๆ ที่ผู้เยาว์ได้ทำลงปราศจากความยินยอมเช่นว่านั้นเป็นโมฆียะ เว้นแต่จะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น เป็นต้น

(2) การทำความรู้จักลูกค้า (know your client : KYC) เพื่อให้สามารถทราบตัวตนหรือผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงก่อนการอนุมัติการเปิดบัญชี ต้องมีขั้นตอนดำเนินการตามข้อ (1) ด้วย เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าเป็นผู้ที่มีความสามารถตามกฎหมายในการทำนิติกรรมต่าง ๆ กับผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และต้องติดตามทบทวนข้อมูลลูกค้าให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าข้อมูลลูกค้าไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง

นอกจากนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องให้ความรู้แก่ลูกค้า เพื่อให้เข้าใจความเสี่ยงของสินทรัพย์ดิจิทัลก่อนให้บริการ

พร้อมกันนี้ ก.ล.ต. ขอให้ผู้สนใจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างรอบคอบ และต้องสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาได้ รวมทั้งมีการจัดสรรเงินลงทุนในสัดส่วนที่เหมาะสม เนื่องจากสินทรัพย์ดิจิทัลมีความเสี่ยงสูงจากความผันผวนของราคาและคริปโทเคอร์เรนซีบางสกุลอาจไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับ

ผู้สนใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากศูนย์รวมข้อมูลเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล “คริปโทศาสตร์ รู้ได้ในคลิกเดียว” และคอร์สให้ความรู้พื้นฐาน “คริปโท 101” ได้ที่เว็บไซต์ www.smarttoinvest.com

รวมทั้งตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่ได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th หัวข้อ สินทรัพย์ดิจิทัล หรือทางแอปพลิเคชั่น SEC Check First และหากพบเบาะแสหรือพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจ สามารถแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่ “ศูนย์บริการประชาชน ก.ล.ต.” โทร.1207 หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” หรือ SEC Live Chat ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต.