“บีโอไอ” เสริมศักยภาพผู้ประกอบการไทย เปิดหลักสูตรสร้างนักลงทุนไทยใน ตปท.

“บีโอไอ” หนุนผู้ประกอบการไทยหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ พร้อมเดินหน้าเปิดหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่นที่ 20 สร้างเครือข่ายให้แก่ผู้ประกอบการไทย และเตรียมความพร้อมสู่การทำธุรกิจในตลาดโลก

นายอรรจน์สิทธิ สร้อยทอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ปัจจัยสำคัญในการออกไปลงทุนในต่างประเทศ คือ ปัจจัยด้านแรงงาน และการแสวงหาตลาด ซึ่งปัจจุบันนักลงทุนไทยให้ความสำคัญกับการลงทุนในต่างประเทศเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมในภาคการผลิต เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ เครื่องนุ่งห่ม และสินค้าอุปโภคบริโภค รวมถึงภาคบริการของไทย เช่น พลังงานทดแทน การบริหารจัดการคลังสินค้าหรือโลจิสติกส์ และธุรกิจซอฟต์แวร์ เป็นต้น

“ที่ผ่านมาการลงทุนไทยอยู่ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเป็นหลัก เช่น สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย แต่ในระยะหลังมีการขยายการลงทุนไปยังกลุ่มตลาดใหม่เพิ่มขึ้น ในแถบเอเชียใต้ เช่น อินเดีย บังกลาเทศ ศรีลังกา ตลอดจนแถบแอฟริกา รวมไปถึงหลายประเทศในทวีปยุโรป ซึ่งเป็นผลมาจากศักยภาพของนักลงทุนไทยในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ” นายอรรจน์สิทธิ กล่าวย้ำ

ทั้งนี้ บีโอไอ โดยกองพัฒนาผู้ประกอบการไทย สนับสนุนนักลงทุนในอุตสาหกรรมและประเทศเป้าหมายการจัดสัมมมนา การนำนักลงทุนไปสำรวจลู่ทางการลงทุนในประเทศเป้าหมาย รวมถึงการดำเนินโครงการศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ Thai Overseas Investment Support Center : TOISC ผ่านหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” ซึ่งดำเนินการอบรมมาแล้วจำนวน 19 รุ่น มีนักลงทุนไทยผ่านการอบรม จำนวน 701 ราย ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้ไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศแล้ว จำนวน 312 ราย โดยลงทุนทั้งในภาคการผลิตและบริการ ส่วนใหญ่อยู่ในธุรกิจแปรรูปอาหาร อุปกรณ์ก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริโภค ชิ้นส่วนยานยนต์ และพลังงานทดแทน เป็นต้น

สำหรับหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” TOISC รุ่นที่ 20 เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ -31 มีนาคม 2565 โดยจะเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน ถึง 22 กรกฎาคม 2565 ซึ่งหลักสูตรนี้ครอบคลุมทุกเรื่องการลงทุน กระแสเศรษฐกิจโลกและโอกาสการลงทุน การจัดการโลจิสติกส์ การบริหารภาษีในต่างประเทศ กฎหมายการลงทุนในประเทศต่างๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การลงทุนจากนักธุรกิจชั้นนำ พร้อมสร้างเครือข่าย TOISC Networking ต่อยอดธุรกิจในอนาคต และสำรวจเส้นทางเศรษฐกิจเพื่อเชื่อมโยงโอกาสลงทุนสู่ต่างประเทศ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://online.pubhtml5.com/cfpz/hkvb/#p=10 หรือสอบถามได้ที่ โทรศัพท์ 0 2553 8111 ต่อ 6245 และ 5353

อ้างอิง
https://siamrath.co.th/economy